• 48-500 Będzin, ul. Żeromskiego 11
 • +48 519-614-256
 • cmlynhotel@gmail.com

Regulaminy

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w Czarci Młyn Hotel w Będzinie w ramach serwisu internetowego www.czarcimlyn.pl (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1 Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Usługodawca – JT Invest Poland sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Stefana Żeromskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000858713, NIP 6252474887 dostarczający Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługobiorca – przedsiębiorca (osoba prawna) lub konsument (osoba fizyczna), który korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Usługodawcę.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru
  połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną: czarcimlyn.pl.
 4. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą
  urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie
  się w czasie rzeczywistym online.
 5. Potwierdzenie Realizacji – zawiadomienie Usługobiorcy na wskazany przez niego adres mailowy przez Usługodawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające
  potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi.
 6. Dostarczanie Produktów – sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.
 7. Mail – adres poczty elektronicznej;
 8. Strony – Usługodawca i Usługobiorca.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i
  rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni w Serwisie jego nową wersję. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 7
  dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji. Usługobiorca, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o braku akceptacji w terminie 7 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień
  zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących
  wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych
  przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3 Rodzaj i zakres działalności

Usługodawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą
urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na świadczeniu usług noclegowych.

§ 4 Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Usług, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Usługobiorca składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy.
 4. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Usługobiorcę Potwierdzenia Realizacji.
 5. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Usługobiorcę oferty, która została następnie przyjęta przez Usługodawcę.
 6. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści
  przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez wypełnienie i akceptację formularza rezerwacji online.

§5 Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
  a) wybór Usług oferowanych w Serwisie;
  b) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Serwisu
  d) w przypadku przystąpienia do odbioru świadczenia online, o którym mowa w § 4 ust. 6 złożenie zamówienia następuje z chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez wypełnienie i akceptację formularza rezerwacji online.

§6 Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w formularzu rezerwacji online.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Usługodawca powiadomi o tym niezwłocznie Usługobiorcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej lub innych dostępnych środków komunikacji. Jeżeli Usługobiorca nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia, wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§7 „Dostawa” Usługi

 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1d, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej
  Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.
 2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez:
  a) przesłanie danych niezbędnych do korzystania z danej Usługi w mailu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, w wiadomości tekstowej – SMS/MMS, telefonicznie lub komunikatorem internetowym.

§8 Odstąpienie

 1. Usługobiorca może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Usługodawcy w terminie
  trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca
  wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Usługobiorcę.

§ 9 Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) przeglądarka internetowa Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox lub Opera
  c) włączona obsługa Cookies i Java Script
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§10 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  − pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres ul. Żeromskiego 11, 42-500 Będzin
  − oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  − skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres cmlynhotel@gmail.com
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  − oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko – jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  − opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni lub ponownie wyświadczy Usługę w uzgodnionym wspólnie terminie.

 


Regulamin obiektu „Czarci Młyn Hotel”

§1 Postanowienia ogólne

Nazwy – używane na potrzeby regulaminu:

 1. Niniejszy regulamin określa warunki pobytu oraz warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji lokali w Hotelu.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU.
 3. Umowa o świadczenie usług zakwaterowania i najmu pomiędzy Rezerwującym a Hotelem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji (osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę(platformę) współpracującą z Hotelem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku, przy czym możliwe są dodatkowe, indywidualne ustalenia w tym zakresie, które muszą zostać zaakceptowane przez Hotel.
 4. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem lokalu (pokoju, apartamentu) oraz bezpłatne przekazanie do używania odbiorników radiowych i telewizyjnych Rezerwującym jako osobom trzecim. Inne usługi świadczone przez Hotel objęte są oddzielnymi regulaminami i umowami. Zabronione jest zwłaszcza wykorzystywanie lokali, budynków i nieruchomości na jakich się znajdują w związku z działalnością gospodarczą.
 5. Osobą dokonującą rezerwacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w lokalach będących przedmiotem najmu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, urządzeń technicznych będących elementem wyposażenia Hotelu oraz mieszczących się na jego terenie, powstałe przez wynajmującego, współlokatorów oraz osoby pozostające pod jego opieką lub osoby go odwiedzające.

§2 Rezerwacja

 1. Rezerwacji lokali będących przedmiotem najmu można dokonać w następujący sposób:
  • osobiście
  • telefonicznie
  • poprzez adres mailowy
  • poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej lub platformach będących partnerem Hotelu
 2. W przypadku rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie rezerwacja potwierdzona zostaje sms’em lub poczta elektroniczną, na adres wskazany podczas dokonywania rezerwacji i ma status „rezerwacji wstępnej”.
 3. W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia mu potwierdzenia Najemca zobowiązany jest wnieść opłatę (zadatek) stanowiącą 30% ustalonej kwoty najmu. Brak zadatku w jakiejkolwiek akceptowanej przez formie powoduje wygaśnięcie „rezerwacji wstępnej” i traktowane jest jako odstąpienie od umowy.
 4. Do dnia rozpoczęcia najmu wymagana jest wpłata pozostałej części opłaty, przy czym za wpłatę uważa się zaksięgowanie ustalonej kwoty na wskazanym koncie Hotelu lub opłata kartą podczas odbioru kluczy do lokalu.
 5. Brak pełnej opłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy najmu, przy czym wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest przez platformy współpracujące Hotelem obowiązujące są przepisy i zapisy znajdujące się na stronie Partnera (platformy internetowej)

§3 Przyjazd i zameldowanie

 1. O ile nie ustalono inaczej doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu Klienta. Nieuzgodnione przedłużenie pobytu oznacza obowiązek zapłaty klienta za kolejną dobę.
 2. Wynajmujący – osoba dokonująca rezerwacji w momencie udostępniania lokalu przez Hotel zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport), okazania dokumentu potwierdzającego rezerwację (jeżeli taki istnieje) oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie całkowitej opłaty za pobyt.
 3. Klient może otrzymać wydruk rachunku (fakturę) za pobyt w lokalu, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (podczas składania rezerwacji).
 4. Obsługa ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zachowuje się w sposób agresywny.
 5. Chęć ewentualnego przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym opuszczeniem lokalu. Hotel dołoży wszelkich starań, by umożliwić gościowi przedłużenie pobytu, pod warunkiem odpowiednich możliwości lokalowych w danym okresie.

§4 Rezygnacja z rezerwacji, noclegu, skrócenie lub zmiana terminu pobytu

 1. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacony zadatek przepada, z zastrzeżeniem
 2. Ewentualne zmiany w terminach rozpoczętego już pobytu przez Klienta powinny zostać natychmiast zgłoszone drogą mailową.
 3. Przypadki polegające na wpłaceniu zadatku i na tym etapie chęci wprowadzenia zmian terminu oraz pobytu ustalane są indywidualnie i zależą od możliwości lokalowych Hotelu w danym okresie czasu. Brak porozumienia stron w tym zakresie traktowany jest jako odstąpienie od Umowy Rezerwacji. Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§5 Lokal zastępczy

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących brak możliwości korzystania z lokalu zarezerwowanego przez Wynajmującego, Hotel zobowiązuje się do udostępnienia lokalu zastępczego, o standardzie nie niższym niż wstępnie ustalono. Brak wolnego lokalu, brak zgody Klienta na proponowany lokal zastępczy lub inne rozwiązania sugerowane przez Hotel, powoduje anulowanie rezerwacji. W tym przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

§6 Obowiązki klienta

 1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 8.00 oraz użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach związanym z pobytem.
 2. Za zgodą i na warunkach Hotelu dopuszcza się przebywanie w lokalu większej ilości osób niż zadeklarowana i zgłoszona w umowie zawartej między stronami, przy czym – jeżeli nie uzgodniono inaczej – osoby dodatkowe obowiązuje uzgodniona z Hotelem opłata.
 3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia pracownikowi Hotelu lub Restauracji, wszelkich szkód zauważonych przy wprowadzeniu się do lokalu – osobiście, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez Niego lub przebywających z Nim Gości wyrządzone w lokalu oraz w budynku, w którym znajduje się lokal, jak również na jego terenie.
 5. Wynajmujący nie ma prawa udostępniać lokalu innym osobom bez zgody Hotelu, również w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.
 6. Nie zabrania się przetrzymywania zwierząt w wynajmowanych lokalach oraz budynkach Hotelu. Jednak każdy taki przypadek musi być zgłoszony do obsługi Hotelu.
 7. Przy każdorazowym opuszczeniu lokalu gość zobowiązany jest do zamknięcia okien (w tym okien dachowych jeżeli istnieją) oraz drzwi zewnętrznych lokalu, a także do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych (w tym klimatyzatora), z wyłączeniem lodówki. Osoba zarządzająca budynkiem, w którym znajduje się lokalu, upoważniona jest do wstępu do udostępnionego lokalu w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy lub innych czynników mogących wyrządzić szkody w lokalu.
 8. W razie naruszenia postanowień § 6 ust. 1, 2, 5, Hotel uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy. W razie rozwiązania umowy na podstawie niniejszego postanowienia, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 9. Po zakończeniu pobytu, Gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy do lokalu. W razie braku ich zwrotu, Hotelowi przysługuje prawo obciążenia Gościa kosztami wymiany zamków w lokalu.

§7 Informacje dodatkowe

 1. W cenę noclegu nie jest wliczone śniadanie. Chyba, że umówiono się inaczej.
 2. Palenie we wszystkich lokalach oraz budynkach Hotelu jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą umowną w wysokości 1000 PLN. Kara umowna nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów odrębnych.
 3. Właściciel lokalu zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Na prośbę klienta osoba oddelegowana do zarządzania obiektem może wskazać lokalizację miejsc parkingowych.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest lokalu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz przerwami w dostawach mediów z przyczyn niezależnych od Hotelu.
 5. Hotel nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gościa w lokalu po zakończeniu pobytu. Przedmioty pozostawione przez gościa w opuszczonym apartamencie mogą zostać odesłane na wskazany adres na podstawie odrębnych ustaleń stron, po uzgodnieniu warunków usługi.
 6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hotelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Hotelem, a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Hotelu.